Charakterystyka Kościołów i związków wyznaniowych

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej oraz Ustawa o gwarancji wolności sumienia i wyznania z 17 maja 1989 roku [Dz. U. 1989 Nr 29 poz. 155] gwarantują swobody religijne i światopoglądowe. W Art. 1. Dział I Ustawy zapisano:

 1. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu obywatelowi wolność sumienia i wyznania.
 2. Wolność sumienia i wyznania obejmuje swobodę wyboru religii lub przekonań oraz wyrażania ich indywidualnie i zbiorowo, prywatnie i publicznie.
 3. Obywatele wierzący wszystkich wyznań oraz niewierzący mają równe prawa w życiu państwowym, politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym.

W tak określonych warunkach prawnych, jak podaje Encyklopedia Religie Świata w Polsce jest zarejestrowanych ponad 160 Kościołów, związków wyznaniowych i zrzeszeń religijnych.


 

Religie w Polsce:

Poniżej podajemy krótką charakterystykę wybranych Kościołów i związków wyznaniowych.

1.Kościół Katolicki

A) obrządek łaciński:

 • 33.4 mln wiernych
 • Liturgia; na obrządku łacińskim oraz na liturgiach bliskich I pochodnych
 • Głowa Kościoła; papież
 • Najważniejsze zgromadzenie w Kościele; Sobór Powszechny
 • W Polsce główną role odgrywa Konferencja Episkopatu Polski (Arcybiskupi; Metropolici, biskupi ordynariusze, biskupi pomocniczy
 • Podstawowe jednostki administracyjne; diecezje i parafie
 • Kościół Katolicki uznaje kult świętych oraz Maryi, kult obrazów i relikwii jak i modlitwy za zmarłych. Przyjmuje wiarę w czyściec, realną obecność Chrystusa w Eucharystii. Kapłanem może zostać tylko mężczyzna- wszyscy duchowni żyją w celibacie.

b) obrządek ormiański

 • 5 tyś wiernych
 • Wywodzi się z Armenii
 • Dwa główne ryty (obrządek, liturgia); Libański i Lwowski
 • W modlitwach zachował się język staroormiański; grabar

Obrządek ormiański charakteryzuje dominacja śpiewu, czas liturgii wydłużony jest do 1,5 godziny. Cechą wyróżniającą są szaty księdza oraz to że zawsze ustawiony jest on w kierunku wschodnim; tyłem do wiernych. W przeciwieństwie do obrządku łacińskiego sakramenty chrztu i bierzmowania udzielane są jednocześnie w wieku niemowlęcym. Wszyscy księża zobowiązani są do noszenia brody.

http:// bractwo.org/index.php/liturgia/ryty/kocioy-wschodnie/obrzdek-ormiaski.html


2) Protestantyzm:

Na terenie Polski działa ponad 80 protestanckich związków wyznaniowych. Liczba wyznawców Kościołów protestanckich w Polsce to ok. 160 tyś.

W śród nich znajdują się głównie: Luteranie, Kalwinizm, Metodyści, Baptyści, Adwentyści czy Zielonoświątkowcy.

Protestantyzm jest jedna z głównych gałęzi chrześcijaństwa, na którą składają się wspólnoty religijne powstałe na skutek działań reformacyjnych wewnątrz kościoła rzymskokatolickiego, rozpoczętych przez Marcina Lutra w XVI wieku.

Wyznawcy protestantyzmu uważają, że bez łaski Bożej człowiek nie jest w stanie czynić dobra. Maryja nie jest uważana za świętą a także nie uznaje jej się jako pośrednika między ludźmi a Bogiem. Zamiast siedmiu sakramentów są dwa, duchowni w protestantyzmie nie są zobowiązani do celibatu, a źródłem wiary jest Pismo Święte.

Podstawowymi zasadami protestantyzmu są:

 • sola scriptura – tylko Pismo Święte stanowi autorytet w sprawach wiary i praktyki chrześcijańskiej,
 • solus Christus – tylko Jezus Chrystus, jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, jest pośrednikiem między obojgiem,
 • sola gratia et sola fide – tylko łaska Boża jest podstawą usprawiedliwienia grzesznika poprzez wiarę i niezależnie od jego uczynków,
 • soli Deo gloria – tylko Bóg jest godzien oddania Jemu czci przez stworzenie.

Więcej na:
http://www.protestanci.org/
http://www.protestanci.com.pl/


 

Kościół Zielonoświątkowy:

 • chrześcijański wolny Kościół protestancki
 • drugi pod względem wielkości Kościół protestancki w Polsce
 • ponad 13 tysięcy członków i łącznie około 23 tysięcy wiernych
 • podstawową jednostkę administracyjną Kościoła stanowi Zbór, któremu przewodzi pastor oraz rada starszych

Nauka Kościoła Zielonoświątkowego opiera się na Piśmie Świętym.

Bazując na protestanckiej tradycji wiary, przyjmuje pięć zasad reformacji sformułowanych w XVI wieku: : Sola Scriptura (tylko biblia), Solus Christus tylko Chrystus), Sola fide (tylko wiara), Sola gratia (tylko łaska), Soli Deo gloria (tylko Bogu należy się chwała). Praktykuje się chrzest dorosłych.

Wyznawcy wierzą w Boga w Trójcy Świętej, w Zmartwychwstanie i życie wieczne.

Nie uznaje się kultu maryjnego, dogmatu o jej niepokalanym poczęciu oraz wniebowzięciu. Nie praktykuje się też kultu świętych, obrazów oraz relikwii.

Uznaje się natomiast i praktykuje charyzmaty w postaci np. prorokowania, uzdrawiania chorych czy wypędzania demonów.

Odrzucana jest możliwość zbawienia poprzez dobre uczynki czy wyznawaną religię, zbawienie jest przekazywane jedynie z łaski Bożej kiedy człowiek uzna Jezusa Chrystusa swoim osobistym Panem i Zbawicielem (tzw. nowonarodzenie).

Kościół Zielonoświątkowy w RP praktykuje dwa ustanowienia: chrzest oraz Wieczerzę Pańską. Chrztu udziela się wyłącznie osobom, które doświadczyły nowonarodzenia i osobiście wyznały swą wiarę w Jezusa (tzw. "chrzest w wieku świadomym"). Praktykuje się wyłącznie chrzest przez całkowite zanurzenie w wodzie. Komunię świętą praktykuje się pod obiema postaciami. Wyznawcy uznają duchową obecność Chrystusa w Wieczerzy Pańskiej.

Nabożeństwa Kościoła Zielonoświątkowego w RP otwarte są dla wszystkich ludzi. Kościół nie sprawuje mszy świętych, uważając ofiarę Chrystusa za zakończoną. Podczas Wieczerzy Pańskiej ofiara jest jedynie wspominana.

Cechą charakterystyczną ruchu zielonoświątkowego jest wywodząca się z pietyzmu osobista pobożność, utrzymywanie żywej relacji z Bogiem, studiowanie Biblii przez wiernych, spontaniczne uwielbianie Boga oraz otwartość na działanie Ducha Świętego.

W Kościele Zielonoświątkowym w RP, obowiązuje zasada powszechnego kapłaństwa wszystkich wierzących. Dlatego też duchowny nie jest pośrednikiem, kapłanem, ani przedstawicielem Kościoła wobec Boga, ale urzędem i powołaniem do sprawowania służby Bożej. Duchownych zielonoświątkowych nie obowiązuje celibat.

http://kz.pl/kosciol/


 

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce

 • najstarszy i największy Kościół ewangelicki (protestancki) w Polsce
 • ok. 80 tys. wiernych
 • administracyjnie dzieli się na diecezje i parafie
 • Władze Kościoła: Synod Kościoła, Konsystorz Kościoła, Biskup Kościoła, Rada Synodalna, Konferencja Biskupów Kościoła

Kościół Ewangelicko-Augsburski opiera swoją wiarę na czterech zasadach: tylko Pismo, tylko Chrystus, tylko wiara i tylko łaska.

Pismo Święte jest jedynym źródłem i normą wiary chrześcijańskiej i życia chrześcijańskiego.

Słowo Boże i Sakramenty Święte są kanałami łaski Bożej i środkami zbawienia.

Istnieją dwa sakramenty: Chrzest i Komunia Święta. Kościół praktykuje głównie chrzest niemowląt, lecz udziela go również osobom, które wcześniej nie przyjęły chrztu w Imię Boże. Komunia Święta udzielana jest pod dwiema postaciami chleba i wina.

Ewangelicy tradycji augsburskiej wyznają wiarę we współistnienie w Komunii Świętej chleba i wina oraz Ciała i Krwi Chrystusa.

Za dzień święty uznawana jest niedziela. Na nabożeństwach odbywa się spowiedź „powszechna”, jednak na życzenie możliwa jest również spowiedź indywidualna.

Odrzucana jest nauka o czyśćcu, jak również związana z nią nauka o odpustach za żywych i umarłych. Brak także kanonizacji świętych i modlitw do nich. Czczeni są oni jedynie przez naśladowanie ich wiary i dobrych uczynków.

Za pośrednika między człowiekiem a Bogiem uznawany jest tylko Chrystus.

Dobre uczynki spełniane są zaś nie po to, aby być zbawionym, ale wskazują na to że ktoś już jest zbawiony.

Obowiązującymi strojami liturgicznymi są: czarna toga z białą befką, czarna toga z zakładaną na nią białą albą (komżą) zakończoną koronką lub biała, sięgająca do kostek alba (tunika) z kolorową stułą


Kościół Ewangelicko-Reformowany

 • chrześcijański kościół protestancki; należący do kościołów kalwińskich
 • ponad 3,5 tys. wiernych
 • Kościół Ewangelicko–Reformowany w RP liczy 8 parafii; istnieją także grupy diasporalne

Najwyższym organem ustawodawczym i rozstrzygającym jest Synod, zaś organem wykonawczym i administracyjnym - Konsystorz, czyli 5-osobowa rada prezbiterów.

Kościół odrzuca doktrynę o nieomylności widzialnego Kościoła. Przyjmuje naukę o podwójnej predestynacji. Praktykowany jest chrzest dzieci.

Podstawą wiary i normą życia jest Pismo Święte.

Wszyscy wyznawcy są sobie równi i w takim samym stopniu odpowiedzialni za Kościół. Duchowni mają takie same prawa i obowiązki jak świeccy. Nie stanowią odrębnego stanu, są tylko specjalnie powołani i upoważnieni do głoszenia Ewangelii, usługiwania sakramentami oraz do duszpasterstwa.


Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP

 • kościół chrześcijański, wywodzący się z grona wyznań protestanckich
 • około 9600 wiernych w Polsce
 • podzielony na 3 diecezje, zrzeszające łącznie ponad 110 zborów
 • Na czele każdej diecezji stoi pastor przewodniczący diecezji, a na czele każdego okręgu – pastor-senior.

Adwentyści Dnia Siódmego wyznają protestanckie zasady oparte na Biblii (zasada Sola Scriptura), zbawienia wyłącznie na podstawie łaski (zasada Sola Gratia) i jedynie za pośrednictwem Jezusa Chrystusa (zasada Solus Christus). Adwentyści postrzegają świat jako miejsce wielkiego boju między Bogiem a Szatanem, w który włączona jest cała ludzkość. Akceptują doktrynę trynitaryzmu, świętują biblijny sabat – sobotę, nie praktykują kultu świętych, obrazów i figur. Sprawują trzy ustanowienia: chrzest dorosłych przez zanurzenie, Wieczerzę Pańską oraz umywanie nóg .

Adwentyzm nie wyznaje nieśmiertelności duszy, uznaje zaś kondycjonalizm – nieśmiertelnością zostaną obdarzeni tylko zbawieni, wraz z nastaniem paruzji – czyli powtórnego przyjścia Chrystusa w chwale.

Kościołowi katolickiemu zarzucają, że przypisuje sobie autorytet większy od Biblii, a protestantom, że ulegli katolickiemu zwiedzeniu. Pomimo tego adwentyści prowadzą dialog ekumeniczny z kościołem katolickim oraz kościołami protestanckimi


Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP

 • kościół protestancki nurtu metodystycznego
 • ok. 4,5 tys. wyznawców
 • Zwierzchnikiem Kościoła jest superintendent naczelny
 • Najwyższym organem Kościoła jest Konferencja Doroczna (synod), której przewodniczy superintendent naczelny.

Podstawę doktrynalną, obok Biblii stanowią pisma Johna Wesleya. Metodyzm uznaje cztery szczeble wiodące do zbawienia: usprawiedliwienie, odrodzenie, łaska Ducha i uświęcenie.

Według Kościoła Bóg działa na człowieka, kiedy ten modli się, pości, studiuje Pismo Święte, przyjmuje sakramenty oraz prowadzi z Bogiem duchowe rozmowy.

Odrzucają koncepcję, według której losy człowieka (jego zbawienie lub potępienie) są z góry określone przez wolę Boga.

Księży nie obowiązuje celibat. Stosowanymi strojami liturgicznymi są: czarna toga z wycięciem trójkątnym lub biała alba sięgająca do kostek. Do wszystkich strojów istnieje możliwość założenia białej befki lub stuły w odpowiednim kolorze liturgicznym.


Kościół Chrześcijan Baptystów w RP

 • wolny Kościół protestancki o charakterze ewangelikalnym
 • około 6,5 tys. wiernych
 • podzielony na 9 okręgów, łącznie zrzeszających ponad 80 zborów

Baptyści głoszą prymat religijności indywidualnej nad jej formami zbiorowymi, tj. ukształtowanymi w toku dziejów obrzędami i praktykami. Za podstawę objawienia uznają Biblię, studiowaną i interpretowaną przez każdego z wiernych. Odrzucają autorytet wszelkiego typu organizacji kościelnych.

Uznają i praktykują dwa Ustanowienia, czyli sakramenty chrztu świętego i komunii (Wieczerzy Pańskiej). Chrzczą przez całkowite zanurzenie osoby w wieku 14 lat i wszystkich nawróconych. Wierzą w Trójcę Świętą, nieśmiertelność duszy, powszechne zmartwychwstanie i Sąd Ostateczny, przyjmują istnienie kary wiecznej, odrzucają czyściec. Uznają odkupicielską moc ofiary Jezusa Chrystusa, który powrócić ma na Ziemię, by dokończyć dzieła zbawienia.


3. Prawosławie

Polski Autakefaliczny Kościół Prawosławny

 • jeden z niezależnych Kościołów prawosławnych
 • ponad 500 tys. wiernych (drugi pod względem liczebności Kościół w Polsce)
 • Najwyższą władzę Kościoła stanowi Święty Sobór Biskupów. Na czele Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego stoi metropolita warszawski i całej Polski.
 • Administracyjnie, Kościół dzieli sie na: diecezje, dekanaty, parafie i monastery

Polski Autakefaliczny Kościół Prawosławny wyznaje wiarę w Przenajświętszą Trójcę, Wcielenie Drugiej Osoby Św. Trójcy, adoruje Maryję Dziewicę jako Bogurodzicę i Świętych jako naszych orędowników przed tronem Najwyższego. Wierzy we wstawiennictwo żywych za żyjących i zmarłych. Uznaje, że Kościół ma wielkie znaczenie dla zbawienia człowieka, szczególnie poprzez swoją uświęcającą rolę. Realizowana jest ona poprzez sakramenty, nabożeństwa zbiorowe i praktyki kościelne.

Ważne znaczenie w duszpastersko-wychowawczej działalności Kościoła zajmują też kapelani niosący posługę w szpitalach, ośrodkach wychowawczych i opiekuńczych, policji, więziennictwie, straży pożarnej, środowiskach twórczych i akademickich, harcerstwie, itp


 

4. Judaizm

Związek gmin wyznaniowych żydowskich w Polsce:

 • 1222 wiernych
 • Związek wyznaniowy o strukturze federacji gmin żydowskich.
 • Celem związku jest przede wszystkim organizowanie żydowskiego życia religijnego jak i spleconego na terenie Polski.
 • Największa z gmin znajduje się w Warszawie ( ponad 500 członków).
 • Związek tworzy 8 gmin:
  • Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie , Gmina Wyznaniowa Żydowska we Wrocławiu Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Łodzi, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Szczecinie, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Katowicach, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Bielsku-Białej, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Legnicy.

Podstawą judaizmu jest wiara w jednego - osobowego, niepodzielnego, bezcielesnego i wiecznego – boga. Podstawą religii jest Pięcioksiąg mojżeszowy – Tora. Prawo żydowskie czyli halacha reguluje Życie wiernych bardzo szczegółowo - tak, że ciężko jest oddzielić wyznawanie religii od innych czynności doczesnych.

Więcej na:

http://warszawa.jewish.org.pl/
http://krakow.jewish.org.pl/
http://www.jewishlodz.org.pl/
http://gdansk.jewish.org.pl/
http://poznan.jewish.org.pl/
http://www.jewish.org.pl/


 

5. Islam

Liga Muzułmańska:

 • Jest to muzułmański związek wyznaniowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zrzeszający polskich muzułmanów
 • Większość członków to imigranci z krajów arabskich
 • Posiada oddziały w różnych częściach kraju np. we Wrocławiu, Lublinie, Łodzi czy Krakowie

Jej celem jest stworzenie dogodnego miejsca do spotkań i modlitwy, organizacja uroczystości i świąt muzułmańskich takich jak Ramadan, dostarczanie informacji osobom zainteresowanym islamem lecz nie będących muzułmanami jak również organizacja i wsparcie inicjatyw kulturalnych.


Muzułmański Związek Religijny

 • 1132 wiernych
 • Utworzony w 1925 roku podczas zjazdu muzułmanów w Wilnie.
 • Głową polskich muzułmanów jest mufti Tomasz Miśkiewicz
 • Częścią struktury organizacyjnej Muzułmańskiego Związku Religijnego są gminy.
 • W MZR istnieją gminy: Białystok, Bohoniki, Gdańsk, Kruszyniany, Warszawa i Warszawa – Fatih.

Więcej na:
http://www.mzr.pl/pl/
http://www.muzulmanie.com/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=70
http://islam-bialystok.dzs.pl/
http://islam-katowice.dzs.pl/


6. Buddyzm

Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu:

 • Oficjalnie został zarejestrowany w Polsce 27 stycznia 1984 roku, początkowo jako Stowarzyszenie Buddyjskie Karma Kagyu
 • wspólnota wydaje magazyn "Diamentowa Droga"

Związek zrzesza ponad 60 ośrodków i grup działających w całej Polsce, zajmuję się szerzeniem nauki o buddyzmie i medytacji. Ważną funkcję posiada nauczyciel od którego można nauczyć się sztuki medytacji, uważa się iż nauczyciel, uczeń i proces nauczania, to pewna całość dzięki której możliwy jest samorozwój.


Związek buddyjski kanzeon:

 • Związek ten oparty na nauce buddyzmu
 • Wyznawcy kierują się trzema podstawowymi „czystymi wskazaniami”, które mówią o tym aby: nie czcić zła, czynić dobro, wyzwolić wszystkie czujące istoty. Są to pewnego rodzaju zobowiązania
 • Ważne są także 10 innych wskazań, które nawołują do szanowania i ochrony wszelkiego życia, respektowania praw innych czy przyjmowania postawy etycznej i wspaniałomyślności wobec bliźnich

Wierzy się także w działanie „Bodhisattwy” czyli dla dobra innych , które można osiągnąć poprzez cztery drogi: dawanie datków, miłujące słowa, dobroczynne działania, a także identyfikowanie się z istotami, którym się pomaga.


7. Inne Kościoły i wyznania

Starokatolicyzm:

 • Pierwsi wyznawcy pojawiają się po Soborze Watykańskim I
 • Powstanie Kościoła Starokatolickiego w Polsce miało miejsce w 1931 roku na zjeździe przedstawicieli parafii narodowych w Krakowie
 • Nauka Kościoła nie odbiegała od wiary i tradycji Świętego Powszechnego i Apostolskiego Kościoła

W sprawach świąt posługuje się kalendarzem liturgicznym roku kościelnego. Najwyższą cześć oddaje się oczywiście Bogu Ojcu Jedynemu, ale aniołom, apostołom czy świętym. W sposób szczególny czci się także Maryję Pannę. Kościół Starokatolicki uznaje siedem sakramentów w tym np. komunię podawaną pod dwiema postaciami. Praktykuję się także dwa rodzaje spowiedzi: indywidualna oraz ogólna.


Rodzimy Kościół Polski:

 • Związek ten nawiązujący do etnicznych, przedchrześcijańskich wierzeń Słowian
 • Wiara opiera się na henoteizmie czyli uznaniu wielkość wielu bogów przy jednoczesnym wywyższeniu jednego bóstwa oraz na politeizmie czyli na przekonaniu, że o losie świata decyduje siła kosmiczna zwana Bogiem Najwyższym
 • posiada trzy główne symbole religijne jak np. Ręce Boga (przedstawione za pomocą motywu graficznego)

Etyka uznaję człowieka za część przyrody (nakazuję się ją chronić jako twór święty), ale także za część społeczeństwa. Tym samym wymaga się od wyznawców respektowanie zarówno praw natury jak i drugiego człowieka. Hołduje się samodzielnemu myśleniu a także zdolności empatii.


Kościół Mariawitów

 • 23,4 tyś. wiernych
 • Wyodrębniony z polskiego kościoła rzymskokatolickiego w 1906r.
 • Siedziba władz Kościoła jest miasto Płock
 • Mariawityzm wśród wyznań chrześcijańskich w Polsce, jako jedyny ma genezę czysto polską.
 • Powstał na podstawie objawienia Bożego, jakie otrzymała pod koniec XIX wieku Feliksa Kozłowska.

Kościół Starokatolicki Mariawitów opiera się na starodawnych katolickich zasadach wiary i moralności, jak również na Objawieniu o Bożym Miłosierdziu otrzymanym przez świętą Marię Franciszkę Kozłowską. Kościół uznaje siedem Sakramentów Świętych. Spowiedź uszna przed kapłanem obowiązuje do lat 18, ale wszyscy zobowiązani są do spowiedzi powszechnej z rozgrzeszeniem kapłana. Duchownych nie obowiązuje celibat. Mariawici jako pierwsi odprawili msze w języku polskim.

Więcej na:
WWW.mariawita.pl


 

Karaimski Związek Religijny

 • 115 wiernych
 • Związek wyznaniowy grupy etnicznej zwanej Karaimami
 • W 1936 Sejm Rzeczypospolitej przyjął ustawę o stosunku państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w RP. W oparciu o tę ustawę związek działa do dziś.

Karaimi polscy posługują się językiem Karaimskim. Karazimizm – religia, jaką wyznają wyłoniła się z judaizmu. Wierni uznają tylko stary Testament, odrzucając przy tym, np. Koran, Ewangelię czy Talmud. Odrzucają także autorytet rabinów.

Więcej na:
http://religie.wiara.pl/doc/472373.Karaimski-Zwiazek-Religijny
http://www.jednota.pl/ekumenia-i-religioznawstwo/religie-i-wyznania/218-karaimi


Kościół Anglikański

 • jedna z gałęzi chrześcijaństwa
 • tylko jedna parafia Kościoła Anglikańskiego w Polsce

Źródłem objawienia i najwyższym autorytetem jest Biblia, interpretowana w oparciu o Tradycję.

Kościół anglikański uznaje 2 sakramenty w sensie ścisłym: chrzest i eucharystię (pod dwiema postaciami), oraz sakramenty dalsze: bierzmowanie, pokutę, kapłaństwo, małżeństwo, namaszczenie chorych. Uznaje, że Jezus Chrystus jest obecny w Eucharystii w sposób symboliczny.

Przyjmuje kult Najświętszej Marii Panny i świętych. Odrzuca zwierzchnictwo jurysdykcyjne papieża i celibat.

Parafia polska podlega Diecezji Kościoła Anglii w Europie, z siedzibą na Gibraltarze.

Liturgia (w języku angielskim) odbywa się co niedzielę (o godz. 10.30) oraz w święta kościelne (o godzinie ustalanej każdorazowo). W kościele anglikańskim każdy ochrzczony chrześcijanin, nawet nienależący do tego wyznania, może przystąpić do Komunii świętej.


Świadkowie Jehowy:

 • Około 124 tys. wiernych
 • Cześć oddaję się jedynemu, prawdziwemu Bogowi: Jechowie
 • Biblia traktowana jest jako Słowo Boże, zawierające prawdę
 • Wierzy się, że Jezus Chrystus jest jednorodzonym synem Boga, który był jednocześnie jego pierwszym stworzeniem

Oddanie się Bogu oraz miłość do bliźnich uznaję się za jedne najważniejszych zasad. Oprócz nich ważna jest także czystość zarówno ta fizyczna jak i umysłowa a także neutralność która dotyczy spraw politycznych oraz braku zaangażowana się w konflikty zbrojne. Z powodu zasady o „świętości życia i krwi”, zabraniana jest aborcja oraz transfuzja.


 

Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny:

 • Jest to hinduistyczna tradycja religijna określana jako gaudija wisznuizm
 • Członkowie zobowiązani są do przestrzegania zasad takich jak np. stosowanie wegeteriańskiej diety, zabrania się stosowania środków odurzających czy używek czy ograniczenia życia seksualnego tylko do małżeństwa
 • Posągi bogów Kryszny czy Radhy otaczane są codzienną czcią, uważa się, iż emanuję z nich „boska energia”

Praktykowane jest składnie ofiar na ołtarzu przez kapłana z kwiatów czy z kadzideł, w czaje których członkowie śpiewają pieśni oraz tańczą. Po nabożeństwie odbywa się uczta, oczywiście wegetariańska. Wierzy się w podstawowe zasady hinduizmu takie jak nieśmiertelność duszy, prawo Karmy czy Reinkarnację.


 

1Encyklopedia. Religie świata. Encyklopedie Gazety Wyborczej. Hasła encyklopedyczne opracowane przez Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005-2007, ss. 444

Wróć

Strona używa plików cookies w celu zbierania danych statystycznych. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki