Czy szkoła może żądać od ucznia oświadczenia o tym, że nie będzie on uczestniczył w lekcjach religii?

Nikt nie powinien żądać od ucznia takiego oświadczenia. Składanie takiego oświadczenia nie znajduje podstawy prawnej w obowiązujących przepisach – prawo nie nakłada na uczniów ani na jego rodziców (opiekunów prawnych) takiego obowiązku. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. 1992 r. Nr 36 poz. 155; dalej - rozporządzenie) przewiduje jedynie składanie oświadczenia o chęci uczestniczenia w lekcjach religii lub etyki (§ 1). Nie ma tam natomiast mowy o składaniu oświadczeń o nieuczestniczeniu w takich zajęciach.

W skierowanym do Fundacji Polistrefa piśmie z 18 sierpnia 2014 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej wyraźnie wskazało, że szkoła nie może domagać się oświadczenia dotyczącego nieuczęszczania ucznia na zajęcia z omawianych przedmiotów (powyższe pismo można odnaleźć pod tym adresem: http://www.rownoscwyznania.org/biezace-dzialania-szczegoly/48.html).

Warto wspomnieć, że 8 września 1993 r. z rozporządzenia wykreślony został § 3 ust. 3 o następującym brzmieniu: „Nie są objęci nauką religii lub etyki uczniowie, którzy wedle oświadczenia rodziców lub ich samych (§ 1 ust. 1) pobierają naukę religii poza systemem oświaty lub świadomie z niej rezygnują. W miarę potrzeby należy im zapewnić opiekę lub zajęcia wychowawcze.” Przepis w takim brzmieniu został zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny, który stwierdził, że „zawarta w zakwestionowanym przepisie rozporządzenia, wzmianka o świadomej rezygnacji z nauki religii nie mieści się w delegacji zawartej w art. 12 ust. 2 w związku z ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Ten ostatni przepis mówi jedynie o wyrażaniu życzenia pobierania nauki religii, a nie o rezygnacji z tej nauki (orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 1993 r., U. 12/92).

Ostatnia modyfikacja 2014-12-03 przez Równość Wyznania.

Wróć

Strona używa plików cookies w celu zbierania danych statystycznych. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki