Czy dopuszczalne jest zamieszczanie przez szkołę deklaracji o uczestniczeniu ucznia w lekcjach religii/etyki w karcie zgłoszenia dziecka do szkoły?

Zamieszczanie takiej deklaracji we wzorach zgłoszenia do szkoły lub podobnych dokumentach pozostaje w sprzeczności z rozwiązaniami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. 1992 r. Nr 36 poz. 155; dalej - rozporządzenie). Powyższe rozporządzenie nie przewiduje bowiem takiej formy informowania szkoły o uczestniczeniu ucznia w lekcjach religii/etyki. Jedyną przewidzianą prawnie formą informowania szkoły o uczestniczeniu ucznia w lekcjach religii/etyki jest składanie pisemnego oświadczenia na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia.

Żądanie od rodziców oświadczenia w kwestii wyrażenia zgody na udział dziecka w zajęciach religii narusza konstytucyjną zasadę tzw. prawa do milczenia. Zgodnie bowiem z art. 53 ust. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania. Dodatkowo do kart zgłoszeń uczniów może mieć dostęp wiele osób, natomiast dane o przekonaniach religijnych i światopoglądzie jako tzw. dane wrażliwe powinny być szczególnie chronione. Należy także zauważyć, że konieczność informowania o uczestniczeniu w lekcjach religii lub etyki w kartach zgłoszeń do szkoły wyklucza dobrowolność składania takiego oświadczenia, która jest zagwarantowana przepisami rozporządzenia. Wynika ona z dobrowolności uczestniczenia w lekcjach religii lub etyki w polskim systemie oświaty.

Powyższe tezy zostały potwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w piśmie do Fundacji Polistrefa z 18 sierpnia 2014 r., które jest do pobrania pod tym adresem: http://www.rownoscwyznania.org/biezace-dzialania-szczegoly/48.html

Ponadto Małopolski Kurator Oświaty w piśmie do dyrektorów szkół i przedszkoli województwa małopolskiego z 13 listopada 2014 r. wskazał, że domaganie się umieszczenia informacji o nieuczestniczeniu w zajęciach religii i etyki we wniosku o przyjęcie do szkoły lub w tzw. kartach zgłoszeń nie odpowiada § 1 rozporządzenia i poprosił o sprawdzenie, w jaki sposób szkoły realizują powyższy przepis. Pismo Kuratora można znaleźć tu:
http://www.rownoscwyznania.org/biezace-dzialania-szczegoly/78.html

Ostatnia modyfikacja 2014-12-09 przez Równość Wyznania.

Wróć

Strona używa plików cookies w celu zbierania danych statystycznych. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki