Komu należy złożyć oświadczenie o chęci uczestniczenia w lekcjach religii lub/i etyki?

Przepisy nie precyzują, kto powinien być adresatem takiego oświadczenia. Paragraf 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. 1992 r. Nr 36 poz. 155 ze zm.; dalej jako - rozporządzenie) stanowi jednak, że tygodniowy wymiar godzin etyki ustala dyrektor szkoły. Ponadto dyrektor szkoły nawiązuje stosunek pracy z nauczycielem religii (§ 5 ust. 4 rozporządzenia w zw. z art. 11 Karty Nauczyciela), a także sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii i etyki, w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem, razem z pracownikami nadzoru pedagogicznego (§ 11 ust. 2 rozporządzenia). Przepisy przyznają zatem większość uprawnień związanych z organizacją lekcji religii i etyki dyrektorowi szkoły. Można więc wnioskować, że adresatem oświadczenia o chęci uczestniczenia w lekcjach religii i etyki powinien być również dyrektor szkoły.

W skierowanym do Fundacji Polistrefa piśmie z 18 sierpnia 2014 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej pośrednio przyznało, że to dyrektorzy szkół są adresatami powyższych oświadczeń, ponieważ oświadczenia te służą im „do podjęcia decyzji związanych z organizacją pracy szkoły”. Zdaniem MEN możliwe jest jednak złożenie oświadczenia także wychowawcy klasy, np. podczas pierwszego zebrania rodziców. MEN nie doprecyzowało jednak, czy wychowawca klasy ma w takiej sytuacji obowiązek przekazania oświadczenia dyrektorowi szkoły (powyższe pismo można odnaleźć pod tym adresem: http://www.rownoscwyznania.org/biezace-dzialania-szczegoly/48.html).

Warto tu również zwrócić uwagę na pojawiające się wątpliwości, czy rzeczywiście to władze szkolne powinny być adresatem oświadczenia w sprawie lekcji religii i etyki, skoro art. 53 ust. 7 Konstytucji RP zabrania władzom publicznym żądania udzielenia informacji o wyznaniu, przekonaniach religijnych i światopoglądzie. Być może to władze związków wyznaniowych powinny przejąć wszelkie sprawy organizacyjno-dokumentacyjne związane z nauczaniem religii (por. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2010, s. 261). Z drugiej strony składanie tych oświadczeń jest dobrowolne i nikt nie powinien ich od uczniów żądać. Niewątpliwie kwestia ta wymaga bardziej precyzyjnego ujęcia w przepisach.

Ostatnia modyfikacja 2014-12-03 przez Równość Wyznania.

Wróć

Strona używa plików cookies w celu zbierania danych statystycznych. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki