Pismo do Kuratorium Oświaty w Krakowie

Kraków, 7 października 2014 r.

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa

ul. Bobrzyńskiego 39a/28

30-348 Kraków http://rownoscwyznania.org/

 

Kuratorium Oświaty

ul. Basztowa 22

31-156 Kraków

Szanowni Państwo,

podczas prowadzonego przez nas monitoringu małopolskich szkół publicznych zauważyliśmy, że szkoły nierzadko w kartach zgłoszeń dziecka do szkoły zamieszczają deklarację w przedmiocie uczęszczania bądź nieuczęszczania dziecka na lekcje religii. Takie działania pozostają w sprzeczności z rozwiązaniami rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Powyższe rozporządzenie nie przewiduje bowiem takiej formy informowania szkoły o uczestniczeniu ucznia w lekcjach religii, natomiast informowanie szkoły o nieuczestniczeniu w lekcjach religii nie jest w ogóle prawnie dopuszczone. Jedyną przewidzianą prawnie formą informowania szkoły o uczestniczeniu ucznia w lekcjach religii jest składanie pisemnego oświadczenia na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia.

Co do żądania od ucznia oświadczenia o nieuczestniczeniu w lekcjach religii lub etyki to narusza ono konstytucyjną zasadę tzw. prawa do milczenia. Zgodnie bowiem z art. 53 ust. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania. Dodatkowo do kart zgłoszeń uczniów może mieć dostęp wiele osób, natomiast dane o przekonaniach religijnych i światopoglądzie jako tzw. dane wrażliwe powinny być szczególnie chronione. Należy także zauważyć, że konieczność informowania o uczestniczeniu w lekcjach religii lub etyki w kartach zgłoszeń do szkoły wyklucza dobrowolność składania takiego oświadczenia, która jest zagwarantowana przepisami rozporządzenia. Wynika ona z dobrowolności uczestniczenia w lekcjach religii lub etyki w polskim systemie oświaty.

Powyższe tezy zostały potwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w przesłanym do nas piśmie, które załączamy.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wydanie komunikatu, z którego jasno wynikałoby, że informacje o uczestniczeniu lub nieuczestniczeniu ucznia w lekcjach religii lub etyki nie mogą być zawarte w kartach zgłoszeń do szkół i przedszkoli. Jest to naszym zdaniem kwestia nagląca i wymaga jak najszybszego wydania komunikatu, ponieważ szkoły i przedszkola zaczną wkrótce wydawać i publikować wzory kart zgłoszeń dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2015/2016. Prosimy więc o niezwłoczne wydanie powyższego komunikatu i rozesłanie go do małopolskich szkół pocztą tradycyjną lub mejlową.

 

 

Z poważaniem,

Joanna Balsamska

 

 

 

 

 

Załącznik:

Pismo MEN z 18 sierpnia 2014 r.

Bieżące działania

przez Równość Wyznania

Strona używa plików cookies w celu zbierania danych statystycznych. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki