Skierowaliśmy kolejne pismo do MENu

 

Kraków, 14 lipca 2014 r.

 Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa

ul. Bobrzyńskiego 39a/28

30-348 Kraków

 Minister Edukacji Narodowej

Pani Joanna Kluzik-Rostkowska

  Szanowna Pani Minister,

pragniemy wyrazić ubolewanie, że nasze pismo z 24 lutego 2014 r. wyrażające stanowisko Fundacji na Rzecz Różnorodności Polistrefa w kwestii nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. 1992 r. Nr 36 poz. 155; dalej jako - rozporządzenie) nie zostało przez Panią wzięte pod uwagę i nie wpłynęło na kształt tej nowelizacji.

W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie powyższej nowelizacji (1 września br.) prosimy o udzielenie nam wyjaśnień dotyczących następujących kwestii:

  1. w jakim terminie powinno zostać złożone oświadczenie o chęci uczestniczenia w lekcjach religii lub etyki, o którym mowa w § 1 ust. 2 rozporządzenia, aby miało moc wiążącą w danym roku szkolnym,

  2. komu należy złożyć powyższe oświadczenie,

  3. kto powinien przechowywać oświadczenia, o których mowa wyżej, i jak długo,

  4. czy powyższe oświadczenie złożone w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej (§ 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia) może zostać zmienione przez ucznia w sytuacji, gdy takie oświadczenie złożyli wcześniej jego rodzice, a także czy mogą je zmienić rodzice, gdy wcześniej złożył je uczeń,

  5. co może zrobić uczeń/rodzice ucznia w sytuacji, gdy ich życzenie co do uczestniczenia ucznia w lekcjach religii lub etyki złożone w formie pisemnego oświadczenia nie zostanie uwzględnione.

 Z prowadzonego przez nas monitoringu szkół wynika, że szkoły nierzadko w kartach zgłoszeń dziecka do szkoły zamieszczają deklarację w przedmiocie uczęszczania bądź nieuczęszczania dziecka na lekcje religii. Takie działania pozostają w sprzeczności z rozwiązaniami rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Powyższe rozporządzenie nie przewiduje bowiem takiej formy informowania szkoły o uczestniczeniu ucznia w lekcjach religii, natomiast informowanie szkoły o nieuczestniczeniu w lekcjach religii nie jest w ogóle prawnie dopuszczone. Jedyną przewidzianą prawnie formą informowania szkoły o uczestniczeniu ucznia w lekcjach religii jest składanie pisemnego oświadczenia na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia.

Co do żądania od ucznia oświadczenia o nieuczestniczeniu w lekcjach religii lub etyki to narusza ono konstytucyjną zasadę tzw. prawa do milczenia. Zgodnie bowiem z art. 53 ust. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania. Dodatkowo do kart zgłoszeń uczniów może mieć dostęp wiele osób, natomiast dane o przekonaniach religijnych i światopoglądzie jako tzw. dane wrażliwe powinny być szczególnie chronione. Należy także zauważyć, że konieczność informowania o uczestniczeniu w lekcjach religii lub etyki w kartach zgłoszeń do szkoły wyklucza dobrowolność składania takiego oświadczenia, która jest zagwarantowana przepisami rozporządzenia. Wynika ona z dobrowolności uczestniczenia w lekcjach religii lub etyki w polskim systemie oświaty.

W związku z powyższym zwracamy się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o wydanie komunikatu, z którego jasno wynikałoby, że informacje o uczestniczeniu lub nieuczestniczeniu ucznia w lekcjach religii lub etyki nie mogą być zawarte w kartach zgłoszeń do szkół i przedszkoli. Jest to naszym zdaniem kwestia nagląca i wymaga jak najszybszego wydania komunikatu. W związku z tym, że nowelizacja rozporządzenia dotycząca oświadczenia o chęci uczestniczenia w lekcjach religii lub etyki wchodzi w życie 1 września br., pożądane byłoby wydanie odpowiedniego komunikatu jeszcze w czasie wakacji. Poza tym pragniemy przypomnieć, że uregulowania rozporządzenia mimo nowelizacji nadal są niepełne i niejasne. W związku z tym wskazane byłoby również wyjaśnienie w komunikacie kwestii, które poruszyliśmy na początku pisma.

Z uwagi na zbliżający się rok szkolny i potrzebę szybkiego rozwiania wskazanych przez nas wątpliwości prosimy o możliwie jak najszybsze udzielenie nam odpowiedzi na niniejsze pismo.

 Z poważaniem,

 Joanna Balsamska

 

Bieżące działania

przez Równość Wyznania

Strona używa plików cookies w celu zbierania danych statystycznych. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki