Skierowaliśmy pisma do dwóch szkół o nieprawidłowościach ustalonych podczas monitoringu ich stron www

 

Dnia 15 kwietnia 2014 r. wysłaliśmy pismo do dyrektora jednej ze szkół, której strona internetowa była monitorowana przez nasz zespół. Pismo wskazuje na nieprawidłowości, które znaleźliśmy na portalu szkoły. Na stronie był dostępny wzór oświadczeń ucznia i rodziców o niewyrażeniu zgody na uczestnictwo w lekcjach religii. Wezwaliśmy do ich usunięcia, gdyż składanie takich oświadczeń nie ma podstawy w obowiązującym prawie. Przepis taki istniał, ale został w 1993 r. zmieniony, gdyż został zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny (orzeczenie z dnia 20 kwietnia 1993 r., U. 12/92). Na stronie dostępny był również statut szkoły, gdzie w jednym z paragrafów przeczytaliśmy, że szkoła „umożliwia uczniom i słuchaczom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez ceremoniał szkolny, istniejący system nauczania, realizowanie zasad zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka”, co uznaliśmy za stojące w sprzeczności z art. 13 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, który to ustęp nie zawiera takiego ograniczenia. Statut może więc wprowadzać w błąd co do rzeczywistych uprawnień uczniów wobec szkoły. Zaproponowaliśmy zmianę przepisu, sugerując poprzedzenie słowa „poprzez” słowem „także” lub wyrażeniem „w szczególności”.

 

Dnia 28 maja 2014 r. wysłaliśmy pismo do jednej ze szkół, której strona internetowa była monitorowana przez nasz zespół. Pismo wzywa do zmiany statutu szkoły, w którym jeden z paragrafów określa sposób oceniania sprawowania uczniów. Czytamy tam m.in., że „ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który (…) bierze aktywny udział w uroczystościach kościelnych, szkolnych i klasowych (...)”. Powołaliśmy się na § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 83 poz. 562), a także art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 231 poz. 1965), który stanowi, że nikt nie może być dyskryminowany bądź uprzywilejowany z powodu religii lub przekonań w sprawach religii.

 

Bieżące działania

przez Równość Wyznania

Strona używa plików cookies w celu zbierania danych statystycznych. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki