Wzór wniosku do samodzielnego podjęcia działań przeciwdziałających dyskryminacji ze względu na religię

Poniżej zamieszczamy przykładowy wzór wniosku o podjęcie działań celem usunięcia przejawów dyskryminacji ze względu na religię/światopogląd. Wniosek taki może złożyć zarówno pokrzywdzony uczeń, jak i jego rodzice. Adresatem wniosku może być dyrektor szkoły lub właściwe miejscowo kuratorium oświaty.

W polskim prawie brak jest szczególnych przepisów, które należycie chroniłyby uczniów przed dyskryminacją ze względu na religię czy wyznawany światopogląd. Sugerujemy więc powołać się na ogólny przepis z ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (art. 6 ust. 1), który zakazuje dyskryminacji z powodu religii lub przekonań w sprawach religii. Warto przywołać też przepis kodeksu karnego (art. 196), który wprowadza odpowiedzialność karną za dyskryminację wyznaniową.

Liczymy, że poniższy wzór okaże się pomocny dla osób, którym trudno jest mówić publicznie o problemach dotyczących dyskryminacji wyznaniowej (np. na zebraniu klasowym). Złożenie takiego wniosku może być uzasadnione zwłaszcza w szkołach, które ignorują problem dyskryminacji wyznaniowej.

 

 

 

…..................................................

(miejscowość, data)

…........................................

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

…........................................

(adres wnioskodawcy)

 

 

Dyrektor Szkoły … /Przedszkola Nr … w …

(Kuratorium Oświaty w ...)

 

 

Wniosek

o podjęcie działań celem usunięcia przejawów dyskryminacji ze względu na religię/światopogląd

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 231 poz. 1965) wnoszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie przejawów dyskryminacji ze względu na religię/światopogląd w Szkole … / Przedszkolu Nr … w ...

 

[opis stanu faktycznego]

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania nikt nie może być dyskryminowany bądź uprzywilejowany z powodu religii lub przekonań w sprawach religii. Ponadto rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. 1992 r. Nr 36 poz. 155) w § 1 ust. 3 stanowi, że uczestniczenie lub nieuczestniczenie w przedszkolnej albo szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie. Istotne znaczenie ma również art. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572), który mówi, że nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

 

Opisywane przeze mnie zdarzenia naruszają powyższe przepisy, ponieważ …

 

Warto zwrócić uwagę, że art. 194 kodeksu karnego stanowi: kto ogranicza człowieka w przysługujących mu prawach ze względu na jego przynależność wyznaniową albo bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Wnoszę o podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie i zapobieganie dyskryminacji, a w szczególności o … (np. o omówienie niniejszej sprawy na zebraniu zespołu wychowawczego lub rady pedagogicznej, zwrócenie się w tej sprawie do nadzoru katechetycznego w kurii itp.).

 

Z poważaniem,

 

…...............................

(podpis)

 

Bieżące działania

przez Równość Wyznania

Strona używa plików cookies w celu zbierania danych statystycznych. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki