Odpowiedź do MEN na pismo z dnia 4 maja 2015

 

Kraków, dnia 26 maja 2015 r.

 

 Sygnatura sprawy: DJE-WOKO.4072.16.2015.GP

 

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa

ul. Bobrzyńskiego 39a/28

30-348 Kraków http://rownoscwyznania.org/

 

Pani Alina Teresa Sarnecka

Zastępca Dyrektora

Departamentu Jakości Edukacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Al. J. Ch. Szucha 25

00-918 Warszawa

Szanowna Pani Dyrektor,

działając w imieniu Fundacji na Rzecz Różnorodności Polistrefa z siedzibą w Krakowie 30-348 przy ul. Bobrzyńskiego 39a/28, w odpowiedzi na pismo z dnia 4 maja 2015 r. przedstawiam, co następuje.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, w osobie Pani Aliny Teresy Sarneckiej- Zastępcy Dyrektora Departamentu Jakości Edukacji wskazuje, iż w odpowiedzi- DKOW.WEP.5024.54.2014- z dnia 11 grudnia 2014 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej zwróciło uwagę, że część proponowanych przez Fundację rozwiązań wykracza poza materię rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach lub postuluje wprowadzenie przepisów o charakterze restrykcyjnym albo wręcz dyskryminującym wobec dyrektorów szkół lub nauczycieli, co nie powinno występować w przepisach wykonawczych. Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa zajęła klarowne stanowisko w tej sprawie zarówno w piśmie z dnia 5 listopada 2014 r., jak i w piśmie z dnia 20 marca 2015 r. , które to nie jest tożsame z wyciąganymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wnioskami. W żadnej skierowanej do Ministerstwa Edukacji Narodowej korespondencji, Fundacja nie wskazała, iż proponowane zmiany winny znaleźć się w przepisach wykonawczych, a wyraziła wręcz pogląd, iż niektóre z postulowanych alternatywnych rozwiązań mogą wymagać nowelizacji innych, aniżeli wskazane powyżej rozporządzenie aktów prawnych. W związku z powyższym wnoszę o wskazanie konkretnych postulatów, które spełniają rzeczone kryteria, a także przedstawienie powodów, dla których postulowane przez Fundację zmiany winny być pominięte w rzeczowej dyskusji mając na względzie to, iż nie muszą występować one w przepisach wykonawczych.

 

W piśmie z dnia 20 marca 2015 r. Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa wniosła przede wszystkich o odniesienie się do zawartych w petycji z dnia 5 listopada 2014 r. postulatów. Ponadto, we wskazanym powyżej piśmie z marca 2015 r., Fundacja apelowała o ustosunkowanie się do dalszych problemów, które objawiły się w toku wymiany pism. Niezrozumiałą jest sytuacja, w której

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie przedstawiło swojego stanowiska, nie odniosło się w treści do pisma z dnia 20 marca 2015 r., a ograniczyło się jedynie do lakonicznej odpowiedzi, która, co warte podkreślenia, w dużym stopniu jest powtórzeniem pisma z dnia 11 grudnia 2014 r., sygnatura sprawy: DKOW.WEP. 5024.54.2014.

 

Celem działania Fundacji na Rzecz Różnorodności Polistrefa jest przeprowadzenie rzeczowej dyskusji na temat zmian, które winny być wprowadzone w polski porządku prawnym, a ponadto postulowanie zmian, które zdaniem Fundacji są modyfikacjami pożądanymi w społecznym odczuciu. Mając na względzie postawę Ministerstwa Edukacji Narodowej w przedmiotowej sprawie, należy wskazać, iż niesatysfakcjonujący w odczuciu Fundacji jest brak odniesienia się do szeregu zasygnalizowanych aspektów przedmiotowej sprawy.

 

Z poważaniem

Joanna Balsamska

Bieżące działania

przez Równość Wyznania

Strona używa plików cookies w celu zbierania danych statystycznych. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki