Stanowisko Fundacji Polistrefa wobec komunikatu Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Stanowisko Fundacji Polistrefa wobec komunikatu Kurii Metropolitalnej w Krakowie  z dnia 8 kwietnia 2019 r. dotyczącego uchwały nr XII/205/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2019  w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących wyznaczania religii jako pierwszej lub ostatniej lekcji w planie zajęć[1].

Zapisy uchwały kierunkowej nr XII/205/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2019 r. zobowiązują „Prezydenta Miasta Krakowa do przygotowania wytycznych kierowanych do dyrektorów szkół, dotyczących układania planu lekcji w roku szkolnym 2019/2020 oraz w kolejnych latach, w taki sposób aby religia w miarę możliwości wyznaczane były jako pierwsza lub ostatnia lekcja danego dnia”[2].

Zapis ten nie kwestionuje przynależnych dyrektorom szkół kompetencji w zakresie ustalania tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych, które wynikają z ustawy Prawo oświatowe (art. 70, 84 i 110 ustawy Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r., Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.). Prezydent Miasta Krakowa został zobowiązany jedynie do przygotowania prawnie dopuszczalnych wytycznych dla dyrektorów szkół. Kategoria „wytyczna” oznacza w języku polskim wskazówkę określającą sposób działania[3], stanowi zatem wyłącznie rekomendację. O zasadności tej interpretacji świadczy także wykorzystanie w uchwale sformułowania, by lekcje religii wyznaczane były „w miarę możliwości” jako pierwsza lub ostatnia lekcja danego dnia. Ta uwaga wydaje się wynikać ze świadomości radnych, że postulowana w uchwale zasada układania planu zajęć może wiązać się z trudnościami organizacyjnymi, które nie zawsze będą mogły zostać rozwiązane. Konkludując, zarzut sformułowany w komunikacie Kurii Metropolitalnej jakoby omawiana uchwała miała kwestionować kompetencje dyrektorów szkół i nauczycieli oraz stała w sprzeczności z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej uznajemy za niezasadny.

Więcej...

Stanowisko Fundacji Polistrefa wobec projektu rozporządzenia MEN

Stanowisko Fundacji Polistrefa wobec projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z dnia 20.02.2018, które umożliwi obejmowanie wychowawstw w szkołach publicznych przez nauczycieli religii.

Jak informuje MEN zaproponowana zmiana (§ 7 ust. 1) umożliwi powierzenie przez dyrektora szkoły obowiązków wychowawcy klasy nauczycielowi religii, co w aktualnym stanie prawnym nie jest możliwe. Ministerstwo twierdzi, że potrzebę takiej zmiany zgłaszali posłowie, dyrektorowie szkół, nauczyciele religii, rodzice oraz przedstawiciele kościołów i innych związków zawodowych, które prowadzą nauczanie religii w szkołach. Zaznacza także, że w obecnych realiach organizacji pracy szkół zdarza się, że nauczyciele religii, niekiedy uczący także innych przedmiotów, są jedynymi nauczycielami, którym nie powierza się wychowawstwa w szkole. Zasada ta nie powinna ulec zmianie.

 

Więcej...

Oświadczenie

Oświadczenie Fundacji Polistrefa w odpowiedzi na stanowisko Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej w sprawie funkcjonowania funduszy norweskich

Więcej...

Monitoring fotograficzny szkół publicznych w Polsce

W ramach prowadzonych przez nas działań na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej rozpoczęliśmy pracę nad raportem, który będzie opisywał sytuację w szkołach w obszarze wolności sumienia i wyznania w roku szkolnym 2016/2017.

Jednym ze sposób zbierania danych do raportu jest monitoring fotograficzny szkół publicznych w Polsce. Zachęcamy Państwa do współpracy i współtworzenia raportu poprzez przesyłanie do nas zdjęć dokumentujących sytuacje, w których dochodzi, Państwa zdaniem, do przekraczania granic świeckości szkoły.

Więcej...

W ramach projektu:
"Obecna? Równość wyznaniowa i światopoglądowa w eduakcji publicznej."
Więcej informacji...

Konferencja „Obecna? Równość wyznaniowa i światopoglądowa w edukacji publicznej”

Zapraszamy serdecznie na konferencję „Obecna? Równość wyznaniowa i światopoglądowa w edukacji publicznej”, która wieńczy projekt o tym samym tytule, realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Więcej...

Konferencja "Równość wyznaniowa i światopoglądowa w edukacji publicznej"

Zapraszamy serdecznie na konferencję „Równość wyznaniowa i światopoglądowa w edukacji publicznej”, która wieńczy projekt „Działania na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej”

Więcej...

W ramach projektu:
"Obecna? Równość wyznaniowa i światopoglądowa w eduakcji publicznej."
Więcej informacji...

Debata "Różne oblicza Wadowic" - Wadowice; 10.12.2015 r.

Zapraszamy na debatę pt. "Różne oblicza Wadowic", która odbędzie się 10 grudnia o godz. 14:00 w Urzędzie Miasta Wadowic.

Więcej...

W ramach projektu:
"Obecna? Równość wyznaniowa i światopoglądowa w eduakcji publicznej."
Więcej informacji...

Debata "Różni - tacy sami? O islamie w Polsce" - Legionowo; 28.11.2015 r.

Serdecznie zapraszamy 28 listopada do Domu Kultury (Biały Dworek), ul. Norwida 10 w Legionowie o godzinie 17:00  na debatę o islamie w Polsce.

Więcej...

W ramach projektu:
"Obecna? Równość wyznaniowa i światopoglądowa w eduakcji publicznej."
Więcej informacji...

Debata "Równość wyznaniowa i światopoglądowa" - Krynica Zdrój; 2.12.2015 r.

Serdecznie zapraszamy 2 grudnia o godz 16.30 do Sali Konferencyjnej na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krynicy Zdroju Sp. z o.o. ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 37 na debatę o równości światopoglądowej i wyznaniowej. 

Więcej...

W ramach projektu:
"Obecna? Równość wyznaniowa i światopoglądowa w eduakcji publicznej."
Więcej informacji...

Debata "Różnorodność światopoglądowa i wyznaniowa - razem czy osobno" - Uście Gorlickie; 19.11.2015 r.

Serdecznie zapraszamy 19 listopada o godz. 16.30  do Auli Gimnazjum w Uściu Gorlickim na debatę o różnorodności światopoglądowej i wyznaniowej.

Więcej...

Strona używa plików cookies w celu zbierania danych statystycznych. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki